CHANT D'OISEAU 65 • VOGELZANG 65
Pierre & Cathy sont heureux de vous accueillir dans leur jardin, placé devant la maison. Leur maison a été construite en 1922 pour le commandant Bossuyt, qui a fait utiliser des blocs pour la construction, dont apparemment il était très fier. Il s’agissait de blocs de béton d’une pièce fabriqués avec un mélange de pierre bleue et de ciment. Le résultat est une maison délicieusement peinte en jaune dans le style cottage du quartier. Ce jardin est nouveau dans le Parcours et n’a jamais été ouvert au public.

Anne Sophie Morelle est une artiste reconnue hors de nos frontières. Mais au delà de cela, elle est surtout celle qui avec ses mains fragiles et déterminées, attentives et émouvantes s’allie à la matière pour une recherche de ce que l’on pourrait appeler le cœur silencieux, battant et juste des choses, serait-ce celui du chemin de nos âmes d’humains….. Ses sculptures parlent d’elles mêmes. Ses sculptures tentent d’approcher le mystère de l’être et d’être. Son oeuvre questionne sur ce que nous sommes. Vous ne pourrez qu’être admiratifs devant ses statues hors du temps, magistrales, intrigantes, graves, vigoureuses, gracieuses, …les adjectifs manquent à décrire ces œuvres.

• • •

Pierre & Cathy vinden het fijn u in hun tuin, gelegen voor hun huis, te mogen verwelkomen. Hun woning werd in 1922 voor commandant Bossuyt gebouwd. Deze laatste was heel fier om bij de bouw met blokken te werken. Het waren betonblokken uit één stuk, gemaakt uit een mengeling van blauwe steen en cement. Het resultaat is een voor de wijk typisch cottage huis, heerlijk in het geel geschilderd. Deze tuin is nieuw in het Parcours en werd nog nooit opengesteld voor het publiek.

Anne Sophie Morelle buiten onze grenzen een gewaardeerde kunstenares.
Maar bovenal is zij vooral deze die met haar broze maar vastberaden handen, alert en ontroerend zich vermengt met de materie in een zoektocht naar wat men zou kunnen noemen het stille, kloppende, rechtvaardige hart der dingen. Zou dit de weg zijn van onze menselijke zielen…Haar sculpturen spreken voor zich. Zij proberen het mysterie te benaderen van het wezen en het zijn. Haar werk ondervraagt over wat we zijn. U kunt enkel vol bewondering zijn voor deze buitentijdse maar ook magistrale beelden, intrigerende, ernstige, krachtige, elegante…. beelden. De adjectieven ontbreken niet om haar werken te beschrijven.

• • •

Pierre & Cathy are delighted to welcome you to their front garden. Their house was built in 1922 for commander Bossuyt, who had it built using blocks, which apparently he was very proud of. These were single concrete blocks manufactured with a mixture of ‘pierre bleue’ (Belgian blue stone) and cement. The result is a delightful yellow-painted house in the cottage style of the neighbourhood. This garden is new to the Parcours and has never been open to the public.

Anne Sophie Morelle is an artist recognised beyond our borders. But beyond that, with delicate and determined, attentive and moving hands she unites with the material to search for what could be called the silent, beating and just heart of things, maybe the heart of the path of our human souls ..... Her sculptures speak for themselves. Her sculptures attempt to approach the mystery of the being and of being. Her work questions what we are. You can only be in awe of her statues that are out of time, masterful, intriguing, serious, strong, graceful ... adjectives fail to describe these works.
Stacks Image 443
Stacks Image 446
Stacks Image 449